Compliance og samfunnsansvar

Bertel O. Steen har definerte retningslinjer for egen forretningsdrift, i tillegg til krav og forventninger til forbindelser og interessenter.

I Bertel O. Steen er vi opptatt av å være sannferdige, det vil si å være ærlig, tydelig og oppriktig i det vi gjør. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, og er utgangspunktet for å skape gode og varige relasjoner blant medarbeidere, kunder og våre forretningsforbindelser. 

Vi har utviklet et sett av overordnede policyer og retningslinjer, deriblant policy for Compliance og etiske retningslinjer

Vår policy for Compliance innebærer at Bertel O. Steen har nulltoleranse overfor brudd på lover og retningslinjer, herunder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Alle Bertel O. Steens interessenter har klare forventninger til vår forretningsdrift. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsipper.

Vår policy for Compliance og samfunnsansvar

Formål og omfang

 • Sikre at konsernet tar en aktiv rolle i utøvelsen av sitt sosiale, samfunnsmessige, lovmessige, etiske og miljømessige ansvar i sine virksomheter

 • Sikre at de tiltak konsernet gjør er i overensstemmelse med konsernets kjerneverdier og etiske regler.

 • Etterlevelse av pålagte og frivillige forpliktelser (relevante lover og forskrifter).

 • Bidra til å forebygge og sikre at eventuelle hendelser blir håndtert korrekt.

Overordnede føringer og prinsipper

Compliance

 • Bertel O. Steen har nulltoleranse mht. brudd på lover og retningslinjer, herunder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet.

 • Eventuelle mistanker om brudd på lover og retningslinjer skal håndteres i tråd med konsernets retningslinjer for gjennomføring av undersøkelser.

 • Dersom det avdekkes forhold som gir grunnlag for anmeldelse og/eller selvrapportering til relevante myndigheter, skal anmeldelse eller selvrapportering gjennomføres.

Se forøvrig prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold og prosedyre for avvikshåndtering.

Samfunnsansvar

Informasjon og kommunikasjon

Kommunikasjon skal følge retningslinjer gitt i Policy for intern og ekstern kommunikasjon. Rapportering på compliance, samfunnsansvar og bærekraft skal følge prinsippene gitt av Global Reporting Initiativ (GRI).

Opplæring

 • Alle ansatte skal gjennomgå obligatorisk opplæring som omhandler temaer som varsling, etiske retningslinjer og økonomisk kriminalitet.

 • Enkelte medarbeidere, blant annet innkjøpere, selgere mv., gis ytterligere opplæring basert på risikovurdering.

 • Hele konsernet skal ta læring av eventuelle hendelser gjennom kunnskapsdeling.

Kommunikasjon

 • Det skal årlig utarbeides en rapport om konsernets samfunnsansvarlige tiltak, og dette skal inntas i konsernets årsrapport.

 • Våre Prinsipper for leverandøratferd og denne policyen skal være tilgjengelig i vårt styringssystem og på vår hjemmeside, og foreligge på både norsk og engelsk.

 • Fokus på risiko for økonomisk kriminalitet og forebygging av dette, herunder toppledelsens fokus, skal kommuniseres tydelig både internt og eksternt.

Kontrollmiljø

 • Vi skal ha en høy etisk standard i all forretningsdrift.

 • Vi skal klart definere ansvar og myndighet for å sikre etterlevelse av lover og retningslinjer.

 • Alle ansatte skal årlig ta obligatorisk opplæring i etiske retningslinjer

 • Våre Prinsipper for leverandøratferd er tilgjengelig for eksterne via vår hjemmeside.

 • Varsling av kritikkverdige forhold kan gjøres gjennom intern og ekstern varslingskanal for ansatte og utenforstående (se prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold).

 • Våre belønningssystemer skal ikke bidra til å øke risikoen for brudd på lover og retningslinjer.

 • Etterlevelse av denne policyen, lover og retningslinjer skal ilegges vekt ved evalueringer, forfremmelser mv.

Risikovurderinger

Risikovurdering på compliance, samfunnsansvar og bærekraft inngår i konsernets risikostyring (se Policy for risikostyring).

Kontrolltiltak

Finansielle kontrolltiltak

 • Internkontrollen skal bestå bl.a. av fullmakter, arbeidsdeling, økonomireglement, kontrollerfunksjon og rutiner for periode- og årsavslutning.

 • Fullmaktsstruktur skal beskrive anvisnings- og attestasjonsfullmakter, samt beslutningsmyndighet knyttet til innkjøp, godkjennelse av fakturaer og investeringsbeslutninger (se Fullmaksmatrise)

 • De finansielle kontrolltiltak skal være beskrevet i Økonomihåndboken.

Ikke-finansielle kontrolltiltak

 • Skriftlig prosedyre for gjennomføring av bakgrunnssjekk av leverandører og av ansatte ved rekruttering. Gjennomføring av bakgrunnssjekk skal være basert på en risikovurdering.

 • Kurs og opplæring skal være en viktig del av ikke-finansielle kontrolltiltak.

Ansvar og myndighet

 • Konsernstyret, Revisjonsutvalget og konsernsjef:

  • Legger føringer for vårt arbeid med compliance og samfunnsansvar

  • Allokerer tilstrekkelige ressurser til vårt arbeid med compliance og samfunnsansvar

 • Linjeledelse fra konsernledelse til avdelingsledere:

  • Påser at arbeid med compliance og samfunnsansvar i eget virksomhetsområde er etablert, dokumentert, gjennomført og fulgt opp på en systematisk og hensiktsmessig måte i daglig drift

  • Ansvarlig for at policyen etterleves og at alle ansatte blir gjort kjent med den

 • Compliance Officer:

  • Har operativt ansvar for denne policyen

  • Møter i Revisjonsutvalg årlig for å redegjøre for effekten av policyen og eventuelle faktiske hendelser

  • Kontakter leder av Revisjonsutvalg og/eller styreleder for å diskutere eventuelle saker knyttet til eget ansvarsområde

 • Alle ansatte:

  • Setter seg inn i og etterlever denne policyen

  • Varsler Compliance Officer, nærmeste leder eller iht. gjeldende varslingsrutiner ved mistanke om brudd på lover, retningslinjer eller denne policyen.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00