Bertel O. Steen

Bilvirksomheten importerer og selger merkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Smart, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Fuso og Setra i Norge, og inngår som en del av Bertel O. Steen Holding-konsernet sammen med andre virksomhetsområder som Eiendom og Kapital.

- Oppsummert var 2023 et år med et svakt nybilsalg, mens viktige områder som servicemarked og bruktbil har gått bra. Det var likevel ikke nok til å veie opp for høyere innkjøpspriser og lavere marginer på nybil, sier konsernsjef Harald Frigstad.
Spesielt den svake norske kronekursen mot euro hadde en betydelig, negativ påvirkning på resultatet.

- Alle biler vi importerer til Norge betales i euro. For oss var derfor den kraftige svekkelsen av den norske valutaen mot euro den viktigste årsaken til resultatsvekkelsen i fjor. I tillegg kommer lavere volum og marginer på nybil på grunn av konkurransesituasjonen i bilmarkedet. I sum ble derfor årsresultatet svakt, konstaterer Frigstad.

Driftresultatet (EBIT) endte på -190 millioner kroner (768 millioner kroner i 2022) og resultat før skatt på -388 millioner kroner (751 millioner kroner i 2022).

- Så langt i år ser vi en svak forbedring i kontraktsinngangen, og vi er optimistiske på at nybilsalget gradvis vil ta seg opp utover året, sier Harald Frigstad. 

Bertel O. Steen Detalj

Bertel O. Steen Detalj har 37 lokasjoner med salg og servicemarkedsvirksomhet. Detaljvirksomheten hadde i 2023 en omsetning på 13 926 millioner kroner (14 483 millioner kroner i 2022). Driftsresultatet i detaljvirksomheten ble 9 millioner kroner i 2023, mot 222 millioner kroner for 2022.  

- Hos våre forhandlere er det flere områder som har gått bra i 2023. Servicemarkedet har vært sterkt, og det samme har bruktbil. Nybilsalget har som kjent vært svakt, kommenterer Frigstad.

Resultatene for 2023 er naturlig nok preget av fallende nybilomsetning og svekkede marginer. På øvrige forretningsområder leverer forhandlervirksomheten omtrent på nivå med 2022. Både bruktbil og servicemarkedet har hatt en stabil topp- og bunnlinje totalt sett. 
Det ble gjennom året foretatt flere strategiske oppkjøp, med Erik Arnesen Helsfyr AS i Oslo og Reime & Lode AS i Stavanger-regionen som de største, med Bertel O. Steen-eierandel på 51%. Begge anses som vellykkede implementeringer i kjeden gjennom året. 

Importvirksomheten

Totalt ble det registrert 126 953 nye personbiler i Norge i 2023. Dette er rundt 47 000 færre nye biler enn året før (- 27 prosent). Bertel O. Steen oppnådde en total markedsandel på 10,8 prosent for samtlige bilmerker (13,7 i 2022). Mercedes-Benz var største bilmerke i konsernet med en markedsandel på 4 prosent.

Nettopp fordi konsernet betaler fabrikkene i euro, ble resultatet til importvirksomheten påvirket i størst grad av den svake kronekursen. Bertel O. Steens samlede bilimportvirksomhet inklusive delesalg og konsernfunksjoner realiserte driftsinntekter på 13 535 millioner kroner (15 prosent lavere enn 2022). Driftsresultatet i dette virksomhetsområdet ble samlet sett -449 millioner kroner, en reduksjon på 1 007 millioner kroner fra året før.

- Selv om deler av valutaeksponeringen er sikret for en periode, vil en svekkelse i valutakursen medføre en økning i innkjøpskostnadene over tid. I samarbeid med våre fabrikker har vi derfor jobbet for å sikre bedre og mer robuste kommersielle betingelser fremover. Vi har nå en noe redusert eksponering mot endringer i kronekursen som gjør oss bedre rustet for denne type svingninger slik at det ikke skal kunne få så kraftige utfall i resultatet vårt, sier Frigstad.

Når det gjelder varebiler noterer Bertel O. Steen en samlet markedsandel på 28,6 prosent med varebiler fra Mercedes-Benz, Peugeot, Opel, Citroën, Fiat, Kia og Jeep. 

- Med det utvalget av modeller som våre fabrikker kan levere nå, har vi en klar ambisjon om å være Norges største importør på varebil, sier Frigstad.

Lastebil og Buss er rendyrket som en egen enhet, en prosess som ble fullført våren 2023. Lastebil (over 6 tonn) noterte en svak økning i sin markedsandel fra 10,6 prosent til 10,8 prosent.

- Vi ser resultater av å rendyrke organisasjonen for lastebil og buss. Enheten har etter reorganiseringen redusert driftskompleksitet og forenklet prosessene i virksomheten. Driftsresultatet er forbedret med 51 millioner kroner i 2023 mot 2022, konstaterer Frigstad.

Kostnadsreduserende tiltak

Gjennom 2023 ble det iverksatt et omfattende program for å begrense de negative, økonomiske konsekvensene av svekket valuta og lavere kjøpekraft hos forbrukerne, samt sikre en bærekraftig kostnadsbase fremover. Det er løpende gjennomført kostnadstiltak som foreløpig medfører besparelser på over 380 millioner kroner med full effekt fra 2024. Programmet skal bidra til betydelige ytterligere besparelser også i årene som kommer.

- Vi innførte kostnadsreduserende tiltak som stopp i eksterne ansettelser, samt kutt i markedsføring, reiser, arrangementer og konsulentbruk. Det ble også gjennomført en omfattende nedbemanningsprosess. Vi forventer at ansettelsesstoppen vil innebære ytterligere reduksjon i antall årsverk gjennom 2024, kommenterer Frigstad.

Tilknyttede selskaper

I årsregnskapet er resultat fra investering i tilknyttede selskaper -132 millioner kroner i 2023 (65 millioner kroner i 2022). Hovedandelen av dette er engangseffekter, og knytter seg hovedsakelig til konsernets investering i bilabonnementstjenesten Fleks. 

Utsikter for 2024
Konsernet har en solid balanse, de fleste forretningsområder går godt og det gjøres stadige forbedringer i driften. I tillegg er prisstigningen i samfunnet på vei ned, og det signaliseres at rentetoppen er nådd – begge deler er godt nytt for forbrukernes lommebøker. 

- Vi mener at 2024 vil bli et bedre år resultatmessig enn 2023. Nybilsalget er inne i en fase med lav takt grunnet reduksjonen i folks kjøpekraft, men vi ser allerede en bedring og har tro på at denne forsterkes utover året, sier Frigstad. 

- For kundene er det bra at fabrikkene våre kommer med flere attraktive bilmodeller som vi mener er gunstig priset. Dette bør gi god effekt når markedet tar seg opp. Det er også viktig å understreke at mange elementer i virksomheten forventes å gå bra også i år, som for eksempel servicemarkedet og bruktbilsalget, sier Harald Frigstad.

Lørenskog, 5. april 2024