Innledning

Leverandøren skal etterleve Prinsippene og opptre i samsvar med:

  • UN Global Compact

  • ILOs kjernekonvensjoner; barnearbeid (C138, C182), tvangsarbeid (C029, C105), diskriminering (C100, C111), organisasjonsfrihet (C087, C098) og HMS (C155, C187)

  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

  • FN-konvensjonen for barns rettigheter

Vi gjennomfører regelmessig evalueringer og revisjoner av Leverandøren som et ledd i vår risikostyring.

Nasjonal lovgivning

Leverandøren skal operere fullt ut i samsvar med de lover, regler og forskrifter som gjelder i de landene der de har sitt virke (Lovgivning). Der hvor Prinsippene og Lovgivning omfatter samme forhold skal høyeste standard gjelde.

UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv

Bertel O. Steen har sluttet seg til UN Global Compact, og vi krever at Leverandøren skal følge deres 10 prinsipper for ansvarlig arbeidsliv:

Menneskerettigheter

Prinsipp 1
Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og 

Prinsipp 2
påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Arbeid

Prinsipp 3
Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og

Prinsipp 4
avskaffe alle former for tvangsarbeid,

Prinsipp 5
sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og 

Prinsipp 6
sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7
Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og

Prinsipp 8
ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og 

Prinsipp 9
oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon

Prinsipp 10
Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Helse og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeidstakeres eksponering for potensielle sikkerhetsrisikoer skal reduseres til et minimum gjennom god planlegging, kontroll, vedlikehold og kontinuerlig sikkerhetsopplæring.

Arbeidstakerne skal utstyres med egnet og godt vedlikeholdt personlig verneutstyr der det er påkrevd eller forutgående risikovurdering tilsier det.

Kriseforberedelser

Leverandøren bør ha et system for kontinuitetsledelse for å sikre virksomhetens evne til å fortsette å levere produkter og tjenester på akseptable, forhåndsdefinerte nivåer etter en forventet eller uventet forstyrrelse.

Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Vi har et mål om å levere kvalitet i verdensklasse i alt vi gjør, samt å søke kontinuerlig forbedringer. Vi forventer at Leverandøren samarbeider åpent med oss i dette arbeidet.

Leverandøren bør, når mulig, følge ISO 9001.

Ytre miljø

Leverandøren skal identifisere sine vesentlige miljøaspakter, og konkrete mål for forbedring skal settes og følges opp.

Leverandøren bør, når mulig, følge ISO 14001 og støtte seg på Global Reporting Initiative (GRI) eller tilsvarende.

Farlige stoffer

Farlige stoffer skal identifiseres og behandles på en måte som gjør dem sikre å håndtere, flytte, lagre, bruke, gjenvinne, gjenbruke og fjerne. Leverandøren skal ha et oppdatert stoffkartotek, og ha gjennomført risikovurdering for alle farlige stoffer som benyttes.

Transport

Leverandøren skal ha fokus på miljø i valg av transportmetode og ved anskaffelse / leie av transportkjøretøy. Minimum 90 % av transportkjøretøy som benyttes bør oppfylle kravene i typegodkjenning Euro 6 (2014) eller nyere.

Leverandøren bør aktivt vurderer samsending, tidspunkt og hyppighet for forsendelse, og minimering av omlasting.

Emballasje

Leverandøren skal ha fokus på miljø i valg av emballasje for sine produkter, inkludert transportemballasje. Gjenbruk og resirkulering av emballasje bør aktivt vurderes.

Forretningsetikk og integritet

Leverandøren skal holde en høy etisk standard.

Korrupsjon

Alle former for bestikkelser og korrupsjon er uakseptabelt. Leverandøren skal ikke tilby eller gi utilbørlig fordel, tjeneste, belønning eller insentiv til kunde, agent, kontraktør, organisasjon, leverandør, offentlig myndighet eller ansatt hos noen av disse. Dette gjelder både om denne fordelen blir tilbudt direkte eller via mellomledd, og hvorvidt det er privat eller arbeidsrelatert.

Gaver og representasjon

Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby eller akseptere gaver, representasjon eller utgiftsdekning som kan gi, eller kan oppfattes å gi, en utilbørlig fordel i tilknytning til en persons stilling, arbeidsoppgaver eller oppdrag, med mindre gaven er av verdi mindre enn kr 500.

Representasjon kan tilbys når det er et legitimt forretningsformål og kostnadene holdes innen rimelige grenser. Med rimelige grenser menes tilsvarende satser for innenlands representasjon og bevertning angitt i Statens Personalhåndbok.

Konkurranse

Leverandøren skal opptre ærlig og seriøst overfor konkurrenter. Leverandøren skal ikke forårsake eller være delaktig i brudd på Lovgivning mht. konkurranse, ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling.

Personvern

Leverandøren skal respektere de ansattes og tredjeparters rettigheter, og skal registrere, overvåke og behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom Leverandøren håndterer personopplysninger på vegne av Bertel O. Steen, skal Leverandøren signere en databehandleravtale.

Hvitvasking

Leverandøren skal ta avstand fra alle former for hvitvasking av penger, og skal gjennomføre tiltak for å forhindre at finansielle transaksjoner blir brukt av andre for å hvitvaske penger.

Skatt og svart arbeid

Leverandøren skal rapportere og betale sine offentlige skatter og avgifter i henhold til Lovgivning, og skal ta avstand fra svart arbeid og arbeidskriminalitet.

Konfliktmineraler

Leverandøren skal følge gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra Responsible Minerals Initiative (RMI) for å sikre ansvarlig innkjøp av konfliktmineraler.

Konfliktmineraler omfatter tinn, tantal, wolfram (tungsten), gull (inkludert derivater), og kobolt som er utvunnet i Den demokratiske republikk Kongo (DRC) eller tilstøtende stater.

Sanksjoner, svartelister og land underlagt boikottbestemmelser

Leverandøren skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at verken de eller deres leverandører er involvert i forretning med parter som kan ha sanksjoner, være svartelistet eller opererer i land som er svartelistet.

Interessekonflikter

Leverandøren skal søke å unngå potensielle interessekonflikter. Dersom slik konflikt likevel skulle oppstå skal dette umiddelbart rapporteres til Bertel O. Steen.

Iverksettelse og administrasjon

Styringssystem

Leverandøren skal ha et styringssystem for kvalitet og miljø. Styringssystemet skal være utformet for å sikre at Lovgivning og Prinsippene overholdes.

ISO 9001 og ISO 14001 anbefales som gode utgangspunkt for et slikt styringssystem.

Ansvar

Leverandøren skal utpeke en person i en overordnet stilling, som har ansvar for å sikre at Prinsippene overholdes.

Formidling av Prinsippene

Leverandøren skal formidle Prinsippene til alle ansatte og egen leverandørkjede, samt iverksette tiltak for å sikre at Prinsippene overholdes.

Kontroll

Bertel O. Steen eller andre med fullmakt kan gjennomføre kontroll hos Leverandøren og eventuelle underleverandører eller kontraktsmedhjelpere. All relevant dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere om Prinsippene følges kan kreves fremlagt, og det skal gis ubegrenset adgang til alle deler av lokalene der det utføres arbeid under kontrakten.

Dokumentasjon

Vi forventer at Leverandøren utarbeider dokumentasjon på at Prinsippene overholdes.

Varsling, spørsmål og rapportering av bekymringer

Leverandøren skal ha et system for varsling av kritikkverdige forhold, inkludert brudd på Prinsippene, og skal uten forsinkelse skriftlig informere Bertel O. Steen om varsel relatert til forretning med Bertel O. Steen. Vi forventer fullt samarbeid mht. etterforskning av slike saker.

Leverandøren skal ikke utøve noen form for gjengjeldelse mot varsler eller den som bistår varsler, og skal implementere rutiner som sikrer konfidensialitet og beskyttelse av varsler.

Varsling direkte til Bertel O. Steen

Varsel direkte til Bertel O. Steen kan sendes til: varsel@bos.no

Varsling via ekstern kanal

Leverandøren kan varsle eksternt via Charles Jensen, partner i HR-huset, varsel@hrhuset.no, telefon 474 63 940. Postadressen er: Charles Jensen, c/o HR-huset AS, Sandakerveien 114 b, Postboks 4542 Nydalen, N-0404 Oslo. Slikt varsel kan gjøres anonymt.

Last ned dokumentet som pdf her.