Opphavsrett

Copyright 2016 Bertel O. Steen. Med enerett. Alle tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler samt organiseringen av disse underligger lov om opphavsrett og andre lover til beskyttelse av åndelig eiendom. Det er ikke tillatt å kopiere disse for kommersielle formål eller videreformidling, heller ikke å endre dem og bruke dem på andre webområder. Noen internett-sider fra Bertel O. Steen AS inneholder også materiale som opphavsrettslig underligger dem som har stilt dette til rådighet.

Produkter og priser

Etter at redaksjonen har avsluttet arbeidet med enkeltsider, kan det ha funnet sted endringer i produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden under hensyntaken til Bertel O. Steen AS' interesser. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Fargeavvik er teknisk betinget. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

Varemerker

Der ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på Bertel O. Steens internett-sider beskyttede varemerker som tilhører Daimler AG, PSA Peugeot Citroën, eller Kia Motors. Dette gjelder spesielt for modellnavn samt alle logoer og emblemer for selskapet.

Lisensrettigheter

Bertel O. Steen AS ønsker å tilby et innovativt og informativt internett-program. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative utforming som vi gjør. Vi ber likevel om forståelse for at Bertel O. Steen AS må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse internettsidene ikke på noen måte gir lisensrettigheter til Bertel O. Steen AS' åndsverk.

Henvisninger til utsagn om fremtidige forhold

Internett-sider, Investor Relations Releases, bedrifts- og perioderapporter, oversikter, presentasjoner, lyd- og videooverføringer av arrangementer (live eller som opptak) og andre dokumenter på denne websiden inneholder blant annet utsagn om fremtidig utvikling som berører aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som «forventer», «antar», «tror», «vurderer», «forventer», «akter», «kan», «planlegger», «projiserer», «bør» og lignende begreper er kjennetegn ved slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er underlagt en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en konjunkturoppgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentenivåer og råstoffpriser, konkurrenters lansering av produkter, større kjøpekraft, vellykket omsetning av en ny smart-modell samt en tilbakegang i innbyttepriser for bruktkjøretøyer. Vi har verken til hensikt eller noen forpliktelse til fortløpende å oppdatere utsagn som gjelder fremtidige forhold, siden disse utelukkende tar utgangspunkt i omstendighetene den dagen de ble offentliggjort.

Ansvar

Informasjon og opplysninger på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter.

På våre internettsider finner du også koblinger til andre internett-sider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre internettsider som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.