Signering avtale i Bodø

Bodø kommune har gjennomført en vellykket bildelingspilot i samarbeid med Otto siden 2020. Piloten er justert og utvidet for å teste forskjellige løsninger, og Nordland fylkeskommune ble en del av samarbeidet i 2021. Dette partnerskapet har nå resultert i en unik avtale med utvidet omfang og nye muligheter.

– Med dette får Bodø landets beste bildelingstilbud. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er med på å sette standarden for mobilitetsanbud i tiden framover. Vi gleder oss til å fortsette å finne gode løsninger for kommune, fylkeskommune, bedrifter og innbyggere, sier Martin.

Gode erfaringer fra pilotperioden
Gjennom hele pilotprogrammet og under utviklingen av denne avtalen har samfunnet aktivt deltatt og bidratt til tilbudet som nå rulles ut i Bodø. Løsninger for mobilitetsbehovene til innbyggere, bedrifter og organisasjoner har blitt vektlagt, og tilbudet er behovsbasert og kan utvides til flere deler av byen etter behov.

 – Både ansatte i kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og innbyggere har benyttet delingsbilene, og vist at det er et ønske og behov for å videreføre og videreutvikle delt mobilitet. Dette er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp i kommunen, sier Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune.

 – Tidligere har kommunen og fylkeskommunen kjøpt eller leaset egne biler. Gjennom denne avtalen kan de samme bilene både brukes i offentlig tjeneste og av privatkunder. Det skal være kort responstid fra behovet oppstår og til bil er tilgjengelig, og flere steder i byen hvor bilene kan hentes. Det blir omtrent som leieordningen med sparkesykkel som er så populær blant mange, med unntak av at bilen må leveres tilbake på samme sted som den ble avhentet, sier innkjøpsleder i Nordland fylkeskommune Hans Jørgen Kibsgaard.

Nøkkelpersoner fra både Bodø kommune og Nordland fylkeskommune var samlet da avtalen med Otto Mobility ble signert 21. juni.

Delingsøkonomi er viktig i et bærekraftperspektiv
Gjennom delingsøkonomien spiller delingsbiler en viktig rolle i å oppnå bærekraftmålene. Ved å fremme bruk og tilgjengelighet av delte kjøretøy, bidrar delingsøkonomien til å redusere miljøbelastningen og fremme bærekraftig transport. En av de største fordelene med delingsbiler er redusert privatbilisme gjennom å oppmuntre til ressursdeling og mer effektiv bruk av kjøretøy. Dette fører til færre biler på veiene, reduserte trafikk-korker, lavere utslipp av klimagasser og mindre behov for parkeringsplasser.

– Mobilitet i norske byer har vært tilrettelagt for privatbilismen, men bilen er bare en av mange løsninger på behovet for å forflytte seg, familien og varer. Det er bedre å gå, sykle og ta kollektivtransport enn å kjøre bil, og ved å redusere behovet for å eie egen bil, blir mer miljøvennlige løsninger mer attraktive, sier leder for Byutvikling i Bodø, Kristin Stavnes Jordbru.

Dette samarbeidet mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Otto Mobility markerer et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid for mobilitet. Med en omfattende og tilgjengelig bildelingsavtale gir Bodø landets beste bildelingstilbud. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune viser seg som pionerer innenfor mobilitetsløsninger, og dette partnerskapet vil fortsette å levere gode løsninger for kommunen, fylkeskommunen, bedrifter og innbyggere.

Lørenskog, 21. juni 2023