Våre fokusområder

Vi har samlet våre vesentlige bærekrafttema i fire fokusområder. Til hvert av de vesentlige bærekrafttemaene har vi definert mål og tiltak.

Miljø

Illustrasjon av Bærekraftsmål nr 12 og 13 - MiljøBertel O. Steen har som mål å redusere klimapåvirkningen vår gjennom hele verdikjeden. Som en av Norges største bilimportører, med rundt 200 tilknyttede forhandlere og verksteder, står Bertel O. Steen for betydelige klimagassutslipp. Omstilling til sirkulærøkonomi er også nødvendig for å få ned utslippene. Kort fortalt innebærer det at vi må reparere for å holde produktet i live så lenge som mulig og gjenvinne så mye som mulig av produktet når levetiden er over.

Våre direkte utslipp (scope 1) knytter seg i hovedsak til vår egeneide fossile bilpark (firmabiler, pressebiler, demobiler), mens indirekte utslipp fra innkjøpt energi (scope 2) først og fremst stammer fra strøm og oppvarming hos våre egeneide forhandlere, verksted og administrasjonsbygg. Den absolutt største delen av våre utslipp kommer imidlertid fra bruk av kjøretøyene vi selger (scope 3).

For å redusere vår samlede klimapåvirkning i tråd med Parisavtalen planlegger vi å forplikte oss til å sette vitenskapsbaserte klimamål i løpet av 2023.

Våre mål og tiltak:

 • Støtte opp under norske myndigheters ambisjon om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025 gjennom å fortsette å prioritere import av nullutslippskjøretøy og tilpasse incentivstruktur og opplæring mot salg av nullutslippskjøretøy.
 • Bare ha utslippsfrie firmabiler. Det krever utarbeiding og implementering av retningslinjer for bruk av firmabil.
 • Så mye som mulig av vår innenlands transport av biler skal gå på biodrivstoff, mens transport av deler lokalt primært skal utføres av elektriske kjøretøy. Dette krever at vi går i dialog med transportselskapene om hva som lar seg gjøre.
 • Bidra til åpenhet om bilens klimagassutslipp over levetiden, gjennom å kreve utslippstall i form av tredjepartsverifiserte livsløpsanalyser på alle kjøretøyene vi importerer.
 • Være en pådriver for å etablere felles rammer og samarbeid rundt bruk av brukte bildeler gjennom vår deltakelse i miljø- og bransjeforum som ZERO, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL). 
 • Bidra til å bedre utnyttelsen av skadede elbil-batterier. Det krever at vi tilegner oss mer kompetanse knyttet til håndtering og reparasjon av høyenergibatterier.
 • Inngå grønne leieavtaler (Miljøavtalen) med Bertel O. Steen Eiendom og eventuelle andre gårdeiere, for å redusere energiforbruket. Sammen med gårdeierne må vi vurdere hver enkelt lokasjon og enes om hvilke energibesparende tiltak som skal innføres, og hvordan kostnadene skal fordeles.

 

Mennesker

Illustrasjon av Bærekraftsmål nr 3, 5, 8 og 10 - MenneskerBertel O. Steen har en ambisjon om å være en god og attraktiv arbeidsgiver for alle - gjennom hele yrkeskarrieren. Bertel O. Steen er en stor virksomhet med over 3 000 ansatte fordelt på lokasjoner over hele landet. Vi har med dette en betydelig innflytelse og ikke minst et stort samfunnsansvar. Dette tar vi på største alvor.

Vår virksomhet er helt avhengig medarbeiderne for å lykkes. Vi mener at et bredt mangfold blant ansatte og at alle kjenner seg trygge, verdsatt og inkludert på jobben, bidrar til økt konkurransekraft og produktivitet for vår virksomhet.

I en bransje i endring må vi også tiltrekke og rekruttere nye medarbeidere med ny kompetanse, og utvikle de ansatte vi har. I selskapets forretningsstrategi har arbeidet med å ta vare på, og å utvikle mennesker fått en sentral plass.

Våre mål og tiltak:

 • Jobbe aktivt for et bredt mangfold i virksomheten med tanke på blant annet nasjonalitet, religion, erfaring, seksuell legning og alder. Vi skal gjennomføre kurs og trening i mangfoldsledelse, og lage en handlingsplan for mangfoldsarbeidet i konsernet.  
 • Øke kvinneandelen blant ledere (nivå 1,2 og 3) og lærlinger til 20 prosent og ha kvinner i minst 25 prosent av nyansettelser til salgsroller innen 2025. Det skal vi få til gjennom blant annet å tilpasse rekrutteringskanaler og stillingsannonser for å tiltrekke flere kvinnelige søkere og utarbeide en ny rekrutteringspolicy. Vi vil også at konsernet stiller med representanter fra begge kjønn i jobbintervjuer, der det er mulig.
 • Null dødsfall, ingen personskader av alvorlig karakter og sykefravær under 4,2 prosent til enhver tid. Det krever tett samarbeid med ledere, verneombud og bedriftshelsetjeneste.
 • Tiltrekke, utvikle og beholde arbeidstakere som innehar kompetansen vi trenger for å være konkurransedyktige i fremtiden. Det skal vi få til gjennom å være tett på teknologimiljøene i Norge, prioritere å rekruttere kandidater som har erfaring fra andre bransjer enn bil. Vi må også kartlegge og videreutvikle kompetansen hos våre ansatte og legge til rette for intern mobilitet.

 

Mobilitet 

Illustrasjon av Bærekraftsmål nr 9 og 12 - MobilitetBertel O. Steen har en ambisjon om å bidra til å holde hjulene i samfunnet i gang – på en bærekraftig måte. For at en økonomi og et samfunn skal fungere, er man avhengig av god mobilitet. Varer må komme seg effektivt til markedet, folk må komme seg på jobb – og råmaterialer må transporteres til produksjonssted. Samfunnskritiske funksjoner, som politi, ambulanse og Forsvar må komme seg frem så raskt og sikkert som mulig. For å sikre god mobilitet er vi avhengig av å følge med den teknologiske utviklingen og møte nye kundebehov.

Bertel O. Steen er i dag leverandør av kjøretøy og verkstedtjenester til mange samfunnskritiske funksjoner. Gjennom Otto tilbyr vi bildelingstjenester og verktøy for administrasjon og forvaltning av bilflåter. Om færre biler deles av flere, reduseres antall biler på veiene og belastningen på miljøet går ned. Dessuten fører færre biler til at mindre areal må settes av til parkering. Flere norske kommuner bruker Otto i tjeneste og deler bilene med innbyggere og besøkende utenom arbeidstid. Standardisering og forenkling vil gjøre oss i stand til å drifte mer effektivt og å møte kundenes behov.

Våre mål og tiltak:

 • Være en foretrukken leverandør av kjøretøy og tjenester til samfunnskritiske funksjoner. Det krever at vi er en pålitelig og ansvarlig aktør, som kan levere produkter og tjenester som er relevante for denne målgruppen – på en bærekraftig måte.
 • Fortsette å utvikle mobilitetsløsninger som tilrettelegger for en mer effektiv utnyttelse av bilparken.
 • Standardisere og forenkle produkter, tjenester og arbeidsprosesser og investere i systemer som legger til rette for automatisering. Vi skal forenkle ordreprosessen og etablere et fagmiljø for pris- og kategoristyring og er i gang med å videreutvikle salgs- og ettermarkedssystemene, samtidig som vi skifter ut kjernesystemet vårt.

 

Ansvarlighet

Illustrasjon av Bærekraftsmål nr 8 - AnsvarlighetBertel O. Steen har en overordnet ambisjon om å sørge for at miljø, mennesker og samfunnsansvar ivaretas i vår egen virksomhet og hos våre leverandører. Alle virksomheter har et ansvar for å gjøre det de kan for å ivareta miljøet og omgivelsene, det er også en forventning og et krav fra myndigheter, kunder og andre interessenter.

Med bærekraft som en del av selskapets strategi og rapportering, sikres langsiktig verdiskapning samtidig som man tar hensyn til virksomhetens påvirkning på klima, mennesker og samfunn. God selskapsstyring er en forutsetning for ansvarlig forretningsvirksomhet. Det innebærer at våre eiere, styre og ledelse forstår konsekvensene virksomheten har for miljø, mennesker og samfunn og ivaretar dette på en god måte.

Vi har også et ansvar for å bidra til at våre underleverandører opptrer bærekraftig. I 2022 kom Åpenhetsloven som pålegger oss å årlig gjennomføre risikovurdering (aktsomhetsvurdering) av egen virksomhet og alle underleverandører og samarbeidspartnere, med særlig fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er også pålagt å publisere sammendrag av disse vurderingene (redegjørelse for aktsomhetsvurderingene), samt å gi informasjon om dette til enhver som ønsker det.

For å nå ambisjonen vår, må vi sørge for at virksomheten vår styres på en bærekraftig måte og at vi har kartlagt potensielle konsekvenser klimarisiko vil ha for virksomheten. Samtidig må vi sikre at vi bruker leverandører som opptrer trygt og anstendig og i henhold til loven.

Våre mål og tiltak:

 • Sikre forankring og implementering av bærekraftstrategien. Det krever at vi informerer, delegerer ansvar og etablerer en god prosess for oppfølging.
 • Sette klimamål som sikrer nullutslipp fra vår virksomhet innen 2050 (Parisavtalen), og forplikte oss til vitenskapsbaserte klimamål.
 • Få på plass klimarisikorapportering. Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko i henhold til klimarisikorapporteringsrammeverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
 • Sikre lojalitet til konsernets leverandøravtaler gjennom å øke kjennskap til og etterlevelse av innkjøpsrutiner.
 • Øke andel leverandører som risikovurderes og øke antall stedlige leverandørrevisjoner. Til dette trenger vi mer kapasitet, og vi har derfor ansatt en egen ressurs som skal ivareta dette.

 

Rapporter

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00