Helse, miljø og sikkerhet

Bertel O. Steen er og skal være en attraktiv arbeidsplass, med sterkt fokus på arbeidsmiljøet for den enkelte medarbeider.

Arbeidet med HMS er et vesentlig bidrag til at vi har svært lavt sykefravær, nesten ingen skadetilfeller og høy medarbeidertilfredshet.

I våre virksomheter jobbes det kontinuerlig med å tilrettelegge arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider, både når det gjelder det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Det gjennomføres risikovurderinger for å avdekke eventuelle tiltaksbehov for å unngå uønskede hendelser. Skulle det likevel inntreffe noe uønsket er det utarbeidet grundige kriseberedskapsplaner for ivaretakelse av i første rekke den enkelte medarbeider samt av våre verdier for å sikre videre drift.   

Ytre miljø

Vi har alle et ansvar for å ta vare på vårt ytre miljø. Bertel O. Steen har forpliktet seg til å begrense belastningen på naturressurser og vårt ytre miljø gjennom å gjøre tiltak i egen virksomhet. Våre egeneide bilforhandlere og -verksteder er offentlig miljøsertifiserte, noe som blant annet innebærer at det gjennomføres avfalls- og utslippsreduserende tiltak samt at energibruk til lys, varme og ventilasjon begrenses.     

Produsentene av de bilmerkene vi importerer investerer enormt i tiltak for ivaretakelse av miljøet. Det legges ned store ressurser i mest mulig miljøvennlig produksjon, og det utvikles bilmodeller som tar i bruk ny teknologi for å gi oss både utslippsfrie og lavutslipps transportmidler.  

Autoretur

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall. 

Bertel O. Steen-konsernet er medlem i Autoretur for innsamling og gjenvinning av alle kasserte kjøretøyer.

Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

I Norge lever en bil i gjennomsnitt ca. 18 år før tiden er inne for vraking. Bilprodusenter og bilimportører er underlagt produsentansvaret, det vil si man har ansvar for at bilen den dagen den skal kasseres, skal tas hånd om på en miljømessig riktig måte. Produsentansvaret legger føringer som beskriver at det kasserte kjøretøyet skal gjenvinnes til minimum 95% av bilens vekt. 

Produsentansvaret bestemmer også at siste eier skal kunne levere bilen til en godkjent biloppsamler kostnadsfritt i et godkjent landsomfattende mottaksnettverk. 

Autoretur er bilimportørenes eget selskap som ivaretar myndighetenes krav.

Les mer på deres nettsider her. Her kan også Autoreturs Miljørapport og Miljøregnskap lastes ned.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar.

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00