Slik jobber vi med bærekraft og samfunnsansvar

Bertel O. Steen er et tradisjonsrikt handelsselskap som er opptatt av vår rolle og vårt bidrag til et velfungerende samfunn. Klimaendringene og de store, negative konsekvensene de har for mennesker gjør at myndigheter, bedrifter og privatpersoner i økende grad setter bærekraft og klima høyere på dagsorden. Det gjør også Bertel O. Steen. En satsing på bærekraft er tydelig forankret som en av konsernets fire bærebjelker i strategihuset.

Vår bærekraftstrategi

Bertel O. Steen har i 2022 gjennomført en strategiprosess for å konkretisere hva bærekraft betyr for konsernet. Vi har kartlagt hvilke bærekrafttema interne og eksterne interessenter mener Bertel O. Steen bør ha fokus på, og definert mål og tiltak for konsernets bærekraftarbeid. I tiden fremover vil vi jobbe med å konkretisere tiltakene og implementere strategien i organisasjonen.

GRI-standarden og EUs nye direktiv for bærekraftrapportering (CSRD) krever at bærekraftrapporteringen baserer seg på en bærekraftstrategi hvor man har identifisert hvilke bærekrafttemaer som er mest vesentlige for selskapet og knytter fokusområder med tilhørende mål og tiltak til disse. Bærekraftstrategien vår er basert på interessentdialog og en dobbelt vesentlighetsanalyse. Vi har deretter samlet de vesentlige bærekrafttemaene i fire fokusområder.

Bertel O. Steen er tilknyttet FN-organisasjonen UN Global Compact, og derigjennom forpliktet til å følge organisasjonens grunnprinsipper for ansvarlig næringsliv knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Våre fokusområder i bærekraftstrategien er knyttet opp til FNs bærekraftmål. Under følger en kort beskrivelse av de fire fokusområdene, ambisjonene og vesentlige bærekrafttema. Mer utfyllende informasjon finnes i Bertel O. Steens bærekraftrapport for 2022. 

MiljøIllustrasjon Mijø

Ambisjon

Vi skal redusere vår klimapåvirkning gjennom hele verdikjeden

Vesentlige bærekrafttema

  • Klimautslipp fra egen virksomhet og verdikjede
  • Sirkulære produkter

 

MenneskerIlustrasjon Mennesker

Ambisjon

Vi skal være en god og attraktiv arbeidsgiver for alle - gjennom hele yrkeskarrieren 

Vesentlige bærekrafttema

  • Attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver

 

MobilitetIllustrasjon Mobilitet

Ambisjon

Vi skal bidra til å holde hjulene i samfunnet i gang - på en bærekraftig måte

Vesentlige bærekrafttema

  • Sikre leveranse på vårt samfunnsoppdrag
  • Sirkulære tjenester
  • Innovasjon og digitalisering

 

AnsvarlighetIllustrasjon Ansvarlighet

Ambisjon

Vi skal sørge for at mijø, mennesker og samfunn ivaretas i vår egen virksomhet og hos våre leverandører

Vesentlige bærekrafttemaer

  • Ansvarlig selskapsstyring
  • Ansvarlig leverandørkjede

 

Rapporter

logo

Postadresse: Bertel O. Steen AS
Postboks 52
1471 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00